Category Archives: Traffic

DON’T SPEED THROUGH LIFE

A2

Jack Louw was used to driving fast cars – he was practically born with one foot on the accelerator. Jack was also born into a very rich family, which meant there was always money to pay for the fines he kept receiving for exceeding the speed limit. However, Jack’s luck would soon change and he might end up with more than a fine.

According to the National Road Traffic Act 93 of 1996 and the Regulations published on 17 March 2000, the general speed limits are: 60 km/h on a public road within an urban area; 100 km/h on a public road outside an urban area which is not a freeway, and 120 km/h on every freeway.

Prosecution or the imposition of a spot fine is automatic if you are caught exceeding the 60km/h and general speed limits. However, if you speed in a 60km/h zone, and it is greater than 100km/h, you will not have the option of paying an admission-of-guilt fine, but will have to appear in court to answer a charge of reckless or dangerous driving and contravention of the Act.

Depending on the seriousness of the offence, you may or may not be given the alternative of an admission-of-guilt fine as opposed to having to appear in Court. An admission-of-guilt fine is a fine that a person is issued with after admitting guilt. It may seem like an easy exit to all problems. However, once admitting guilt, the person will have a criminal record.

Admission-of-guilt fines for speeding are calculated on the basis of rands per km/h in excess of the speed limit. These fines may be paid at any office of the South African Police Service in the Magisterial district where the offence occurred, by the date stipulated on the notice that will be posted to you within two weeks after you received the ticket. You must produce the ticket when paying the fine.

Should you choose not to pay the admission-of-guilt fine, but rather state your case in court, you should check the fine to ascertain the date on which you must appear in Court and the case number. Queries about the fine must be directed to the clerk of the criminal court of the Magisterial district of issue, and the actual document must accompany your query.

It is important to take notice of the speed you are driving. It may be important for you to get to your destination in time, but is it worth paying a fine, or having a criminal record? It is also important to remember that if you get a fine in a town other than your home town, you will have to travel back to that town to appear in court.

Think before admitting guilt to a speeding offence, or even better, think twice before committing an offence that would put you in that position.

This article is a general information sheet and should not be used or relied on as legal or other professional advice. No liability can be accepted for any errors or omissions nor for any loss or damage arising from reliance upon any information herein. Always contact your legal adviser for specific and detailed advice.

VERKEERSBEAMPTE LÊ BESLAG OP JOU SELFOON: WAT MOET JY WEET?

A4_BSedert 2011 het die Stad van Kaapstad: Verkeers Ordonnansie, 2011 dit moontlik gemaak vir ‘n gemagtigde beampte om jou sellulêre toestel te konfiskeer indien jy betrap word wanneer jy dit in jou motor gebruik terwyl jy bestuur. Hier is ‘n paar belangrike feite om te onthou sodat jy kan seker maak dat al die regte prosedures gevolg word wanneer op jou sellulêre toestel beslag gelê word.

Die Stad van Kaapstad: Verkeers Ordonnansie, 2011 (hierna “die Ordonnansie”) verbied eerstens die bestuur van ‘n motorvoertuig op ‘n openbare pad terwyl jy ‘n sellulêre of mobiele telefoon of enige ander kommunikasietoestel met enige deel van jou liggaam vashou en tweedens, die gebruik van ‘n sellulêre of mobiele telefoon of enige ander kommunikasietoestel terwyl jy bestuur, tensy dit aan die voertuig vasgemaak is (soos ‘n handvrye stelsel).[1]

Volgens die Ordonnansie mag ‘n gemagtigde beampte in die belang van publieke veiligheid ‘n kommunikasietoestel konfiskeer, mits hy die eienaar inlig oor die redes daarvoor. Hy moet ‘n kwitansie aan die eienaar uitreik wat die plek waar sy eiendom teruggeëis kan word, aandui, en hy moet alle prosedures wat in enige beleid van die stad oor konfiskering en beslaglegging vervat is, volg.[2] Die beleid van toepassing in die Stad Kaapstad is bekend as die Standaard Werkproses op die Beslaglegging van Goedere en Diere, 2012.

‘n Gemagtigde amptenaar wat in terme van enige Ordonnansie van die Stad optree, moet ‘n kwitansie aan die oortreder gee vir enige eiendom wat verwyder en op beslag gelê is. Hierdie kwitansie moet die volgende aandui:

 • ‘n Lys van die eiendom wat verwyder is;
 • die toestand van die eiendom (want die eiendom moet teruggegee word in dieselfde toestand as waarin dit was toe dit verwyder is);
 • die adres waar die eiendom geberg gaan word;
 • die ure waartydens die goedere afgehaal mag word;
 • die maksimum tydperk vir die berging van die eiendom voordat daarmee weggedoen kan word;
 • die voorwaardes vir die vrystelling van die eiendom waarop beslag gelê is;
 • die naam en kantoornommer van ‘n raadsamptenaar aan wie enige betoog oor die beslaglegging gerig kan word;
 • die afsnydatum en -tyd vir die rig van die betoog;
 • die terme en voorwaardes van die verkoop van eiendom wat nie teruggeëis is nie, per openbare veiling.[3]

Die Stad mag enige nie-teruggeëisde sellulêre stelsel negentig dae na die beslaglegging per openbare veiling verkoop wat in die plaaslike koerante geadverteer is. Munisipale amptenare en raadslede, hul gades, familie en kennisse mag nie hierdie eiendom koop nie. Fooie mag gehef word vir die berging van die sellulêre toestel, asook enige ander koste wat deur die raad aangegaan is in die tydperk van beslaglegging. Hierdie fooie word deur die raad bepaal en mag van tyd tot tyd aangepas word. Fooie en boetes moet by die Raad se kontantkantoor tussen 08:00 en 16:00 op Maandag tot Vrydag betaal word.[4]

Eiendom mag aan die eienaar of sy/haar verteenwoordiger teruggegee word op voorlegging van bewys van betaling van alle fooie wat met die beslaglegging verband hou en enige boetes wat tydens beslaglegging opgelê is. Eienaars of hulle verteenwoordigers kan hul eiendom afhaal tydens die tye en op die plek aangedui in die skutkennisgewing wat op die oortreder bedien is.[5]

Beamptes van die Stad moet redelike stappe neem om enige skade aan eiendom waarop beslag gelê is, te voorkom, maar hulle sal nie verantwoordelik wees vir enige skade wat aan die eiendom gerig is waar ‘n redelike sorgsplig uitgeoefen is nie. Digitale foto’s moet van alle goedere waarop beslag gelê is, geneem word.[6]

‘n Persoon wat ‘n bepaling van hierdie Ordonnansie oortree, pleeg ‘n misdryf en ‘n persoon wat so ‘n misdryf pleeg, is by skuldigbevinding aanspreeklik vir ‘n boete of gevangenisstraf van nie meer nie as 3 jaar, of beide.[7] 

Verwysingslys

 • Die Stad van Kaapstad: Verkeers Ordonnansie, 2011.
 • Standaard Werkproses op die Beslaglegging van Goedere en Diere, 2012.

[1]A 38(1) van die Stad van Kaapstad: Verkeers Ordonnansie.

[2]A 38(4) van die Stad van Kaapstad: Verkeers Ordonnansie.

[3] A8, A9 van die Standaard Werkproses op die Beslaglegging van Goedere en Diere, 2012.

[4]A10, A11 van die Standaard Werkproses op die Beslaglegging van Goedere en Diere.

[5]A12 van die Standaard Werkproses op die Beslaglegging van Goedere en Diere.

[6]A16 van die Standaard Werkproses op die Beslaglegging van Goedere en Diere.

[7]A39 van die Stad van Kaapstad: Verkeers Ordonnansie.

Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies.